ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ , รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Science), University of California at Riverside, 2555 วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
งานวิจัยที่สนใจ :
Data Mining, Machine Learning, Decision Support System
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengtwr@ku.ac.th; thanawin.r@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1431