ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษา :
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 วศ.บ.( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
งานวิจัยที่สนใจ :
Computer Networks, Client/Server Database Systems, Programming Languages
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
plw@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1465