ผศ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล , ประธานดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา
การศึกษา :
Ph.D (Informatics), The Graduate University for Advanced Studies, 2553 วศ.ม.(คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 วศ.บ.(คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
งานวิจัยที่สนใจ :
Natural Language Processing, Text mining, Expert System
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
โฮมเพจ :
อีเมล :
fenghtc@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1443