ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษา :
Ph.D. (Engineering), The University of Melbourne, 2004 M.Eng. (Computer Science), AIT 1997 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
งานวิจัยที่สนใจ :
Computer Systems, Computer Networking, Computer Control Systems, Microprocessors
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengstp@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1436