ผศ.ดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
งานวิจัยที่สนใจ :
Web Search Technology, Information Retrieval, Knoeledge Discovery from web, Social Network Mining, High Performance Computing
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมข้อมูลและฐานความรู้ขนาดใหญ่
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengbdm@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1449