ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
การศึกษา :
D.Eng. (Information Science), Nara Institute of Science and Technology วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ :
Wireless Network (WLAN, LTE), Network Communication
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
โฮมเพจ :
อีเมล :
withawat.t@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1469