ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ตำเเหน่งทางบริหาร :
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
การศึกษา :
Ph.D. (Computer and Education) the University of Nottingham (UK) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.บ (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งานวิจัยที่สนใจ :
Mobile Technology for one-to-one Classroom,Mobile Application for e-Learning, Mobile technology for Agriculture ,Mobile-supported Ubiquitous learning
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
jitti.n@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1467