อ.สิทธิชัย ศรีอ่อน
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Science & Engineering), Pennsylvania State University (Seeking) M.E. (Electrical Engineering), University of Virginia, 2548 M.S. (Electrical Engineering), Clemson University, 2542 วศ.บ.(คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
งานวิจัยที่สนใจ :
Robotics and Control System, Information Technology and Computer Visions
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
sitichai.s@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1453