วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2555)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต วิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตการฝึกงาน …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด