ภาพรวมงานวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
Cluster #1: Digital and Embedded Systems
Cluster #2: Computer Networks and Systems
Cluster #3: Info. Engineering and Intelligent Systems
Cluster #4: Software and Database Technology
Cluster #5: Graphics and Multimedia
Cluster #6: Computer Theory
งานบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
ผลงานวิจัยและพัฒนาเด่น
ผลงานดีเด่นของนิสิต
ผลงานวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์