ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 705

งานวิจัย
                      
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
                      
บุคลากรประจำห้องวิจัย
                      

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

EN I TH