การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กวาดรางวัล "SWU x Lotus's Retail Innovation Hackathon"
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร