การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลก
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร