การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ "โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์"
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร