การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร