ทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ทุนการศึกษาประเภททำงาน

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ทุนการศึกษาประเภทขัดสน

รายละเอียดของทุนการศึกษา1.เป็นทุนการศึกษาประเภทขัดสนแบบประจำปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทางด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการศึกษา2 ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา3 ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 2 ภาคเรียนปกติ โดยการให้ทุนการศึกษาจะแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาละ 15,000 บาท4 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ได้รับทุน จำนวนเงิน 9,000 บาท5 จำนวนทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา6 การพิจารณาให้เงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมาปฏิบัติงานของนิสิตตามข้อ 1.4

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด