ดร.ชวณัฐ นาคะสันต์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ดร.ธนะ วัฒนวารุณ

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง ปี 2556)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี -สารสนเทศและการบริหารจัดการ ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง  มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กร ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )ชื่อย่อ :  วท.ม . ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )ชื่อเต็ม :  Master of Science (Information Technology)ชื่อย่อ :  M.S. (Information Technology) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต – สัมมนา 2 หน่วยกิต – วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ปีที่ 1 …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นายสุรพันธ์ แสนเลิศ

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ “โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ “โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 ณ อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ World’s Top 2% ประจำปี 2023

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ที่มีผลงานติดอันดับ World’s Top 2% ประจำปี 2023 ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก สาขา Electrical & Electronic Engineering

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023

นางสาวกวินธิดา ปิ่นทอง นิสิตปีที่สาม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จากการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023 การแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว และประเภทกลุ่มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023 โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด