ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Chaintope ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนา BLOCKCHAIN

\ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท  Chaintope  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี blockchain พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนการที่พัฒนา blockchain ร่วมกับทาง มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของแอพพลิเคชั่น และ core technology เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ อ.ดร.ยอดมณี เทพานนท์ อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ อ.ดร.ยอดมณี เทพานนท์ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ และ รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิชเป็นคณะกรรมการประเมิน 

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง ,ดร.ชัยภัฎ วรรธนะสาร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกร จันทร์นวล เป็นคณะกรรมการประเมิน 

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ทีมห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล First Prize การแข่งขันระดับโลก

สมาชิกห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center  โดย ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ และ รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย นำนิสิตก้าวสู่การแข่งขันและดับโลก  2018 Student Supercomputer Challenge ทีม ICE Bucket จากห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 300 ทีมและเข้าร่วมในการแข่งขัน The ASC 2018 Student Supercomputer Challenge ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม ณ เมือง Nanyang สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมสัมมนา Commercial UAV (Drone) Pilot Operations and Applications ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ADAP-T (Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand) ได้เดินทางไปเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Commercial UAV (Drone) Pilot Operations and Applications รวมถึงดูงานด้านศูนย์ข้อมูล และการสื่อสารทางไกลไร้สายระหว่างเกาะสำหรับโรงเรียนมัธยม N High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้นำอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทางไกลที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบระยะทางการสื่อสารที่สามารถใช้งานผ่านโดรน ทีมอาจารย์ที่ไปประกอบด้วย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก JICA และ มหาวิทยาลัยโตเกียว

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด