ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำภาควิชาฯ โดย รศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และ คุณกษม โคตรอาษา และ นายสุรชัย จิตพินิจยล  นิสิตปริญญาเอกจาก ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์  ได้รับรางวัลดังนี้ Special Award จาก Taiwan International Award Winner Association Bronze medal จาก International Federation of Inventors’ Associations งานวิจัยและพัฒนาเรื่อง “High Performance Web Filtering for International Level Internet Services Providers”  โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัย โดยเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions  ซึ่งจัดขึ้นที่ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด