ทุนการศึกษาประเภททำงาน

 1. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาประเภททำงาน
  1. ผู้รับทุนจะต้องทำงานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายทั้งงานด้านวิชาการหรืองานทั่วไป โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา
  2. หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ทุนการศึกษาได้ทันที
 2. การคัดเลือกทุนการศึกษาประเภททำงาน
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยการสัมภาษณ์
   • นิสิตที่สังกัดภาควิชาติดต่อสัมภาษณ์ที่กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษของภาควิชาต้นสังกัด
  2. จำนวนทุนการศึกษาคณะกรรมการจะจัดสรรทุนการศึกษาตามความเหมาะสม