วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
วิชาแกน 10 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต
– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 32 หน่วยกิต
– กลุ่มโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มทักษะและเทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 5 หน่วยกิต
– กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 หน่วยกิต
วิชาเลือก 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต