วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
วิชาแกน 40 หน่วยกิต
– วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
– วิชาแกนทางวิศวกรรม 19 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 21 หน่วยกิต
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 13 หน่วยกิต
– กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
– กลุ่มทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต