ฝึกอบรมระยะสั้น Executive Enterprise Architecture

Screen Shot 2558-03-17 at 3.58.09 PM

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้าน “สถาปัตยกรรมไอทีองค์กร”

(Enterprise Architecture for Executives – Certificate Program)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด